Krav på forsinkelsesrente ved forsinket oppgjør for fast eiendom. Kjøpers tilbakeholdsrett til sikkerhet for krav ved mangler.

Krav på forsinkelsesrente ved forsinket oppgjør for fast

Krav på forsinkelsesrente ved forsinket oppgjør for fast eiendom. Kjøpers tilbakeholdsrett til sikkerhet for krav ved mangler. Krav på forsinkelsesrente ved forsinket oppgjør for fast eiendom. Kjøpers tilbakeholdsrett til sikkerhet for krav ved mangler. 11.01.2006, HR-2006-00052-A, (sak nr. 2005/928), sivil sak, anke Avhendingsloven

Jusinfo.no: Kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøper har en generell tilbakeholdsrett til sikkerhet for krav som følge av selgerens eller underleverandørens kontraktbrudd. Med andre ord kan kjøper holde tilbake egen ytelse (kjøpesummen), i den grad det foreligger mangler ved den annens ytelse (forsinkelse eller mangel ved …

KJØPERS TILBAKEHOLDSRETT VED KJØP AV FAST EIENDOM – PDF

Ved handel med fast eiendom er tilbakeholdsretten hjemlet i Lov om avhending av fast eigedom 1 (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr og Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadsoppføringslova) av 13. juni 1997 nr I det følgende tas det sikte på å gi en oversikt av tilbakeholdsretten ved eiendomshandel, herunder

[PDF]

KJØPERS TILBAKEHOLDSRETT VED KJØP AV FAST EIENDOM …

punkt 4.6. Som misligholdsbeføyelse gjør tilbakeholdsrett seg gjeldende både ved forsinket og mangelfull ytelse, hvilket fremstillingen skal ta for seg i punkt 4.7 og punkt 4.8. Kjøpers ulike problemstillinger knyttet til tilbakeholdsrett ved salg gjennom mellommann, er gjenstand for nærmere redegjørelse i punkt 4.9.

Jusinfo.no: Vilkår for å kreve forsinkelsesrente

Fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente når kravet ikke innfris ved forfall. Regelen er nedfelt i forsinkelsesrenteloven § 2: “§ 2.

Kjøp og salg av fast eiendom – oversikt over regelverket

5. Selgerens krav ved avtalebrudd på kjøperens side (avhl. kap. 5.) 5.1. Selgerens alternativer Utgangspunktet er naturlig nok at selgeren kan holde fast ved avtalen og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Unntaket er hvis kjøperen hindres av forhold utenfor kjøperens kontroll, og også dersom selgeren på sin side ikke er i stand til

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED …

Gebyrene her varierer fra eiendom til eiendom. 3 OPPGJØR, FORSINKELSESRENTE Kjøper plikter å innbetale kjøpesummen pr. avtalt dato. Ved forsinket betaling kan selger kreve forsinkelsesrente …

Tilbakehold av kjøpesum for fast eiendom – hegnar.no

Ved kjøp av bolig under oppføring følger kjøpers tilbakeholdsrett for mangler av bustadoppføringsloven § 31. Den tilsvarende bestemmelsen for øvrige eiendomskjøp finnes i avhendingsloven

Juridisk huskeliste ved boligutbyggingsavtaler – Estate

Forbrukerens krav på dagmulkt er ikke betinget av at forbrukeren har hatt et tilsvarende økonomisk tap. På den annen side er forbrukerens krav på økonomisk kompensasjon for forsinkelsen normalt begrenset til dagmulten selv om tapet er større.

Kjøpers tilbakeholdsrett | Feil og mangler | Spør advokaten!

Kjøpers tilbakeholdsrett. Kjøper av en fast eiendom har rett til å holde tilbake kjøpesummen eller deler av kjøpesummen til sikkerhet for sitt krav mot selger som følge av mangler eller forsinkelser.

[PDF]

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM …

• Utøve tilbakeholdsrett ved å la være å gi skjøte, eller unnlate å overgi bruken av betalingsforsinkelse gir ikke kjøper en rett til å oversitte betalingsfristen. Forsinket betaling er Grunnboken er et register over fast eiendom, og viser viktige forhold for en eiendom.

Dom: Prisavslag og erstatning for fuktskade på bad | Spør

Vår eiendomsavdeling bistår private i forhold til feil eller mangler og arealavvik ved kjøp/salg av hus, hytter eller leiligheter. Våre advokater bistår også ved fradeling av tomt eller seksjonering av hus, leilighet eller annen eiendom. Vi bistår ved plan- og bygningssaker og tomtefeste. Våre advokater

Kompensasjonsloven §§ 10 og 6 fjerde ledd – foreldelse av

I klageavgjørelse av 20. oktober 2015 har Skattedirektoratet uttalt følgende om foreldelse av krav på justering ved overdragelse av fast eiendom (her salg til kommunen): «Etter kompensasjonsloven § 10, jf § 6 fjerde ledd er utgangspunktet for foreldelsesfristens start når kommunen her kunne bokføre det justeringsbeløpet man hadde krav

[DOC]

Kjøpekontrakt enebolig og rekkehus – AdvokatOnline

 · Web view

Pantedokumentet skal inneholde en urådighetserklæring, og den skal tjene som sikkerhet for den til enhver tid utbetalte del av kjøpesummen, samt meglers krav på provisjon og dekning av utlegg. All utbetaling til selger skal inntil tinglysing av skjøte finner sted, ha sikkerhet …

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Dersom det foreligger en mangel ihht. bustadoppføringslova, kan Kjøper etter lovens kapittel 4 holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.