Høring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms

Høring: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i

15 landskap i Troms med viktige kulturhistoriske verdier er foreslått til Riksantikvarens register, Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Riksantikvaren arbeider med å etablere et register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) Riksantikvaren utarbeider et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette vil bli et verktøy for kommunene slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold

Riksantikvaren har sendt på høring forslag til områder som er avgrenset som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold. FNF støtter det utvalget av kulturhistoriske landskap som er gjort men vi savner et av de viktigste landskapene i fylket, nemlig Glommadalen.

Høringsutkast. Kulturhistoriske landskap av nasjonal

Issue date 2017. Metadata Show full item record. Collections. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse [4]

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

 ·

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms  Unknown author (Others, 2017) Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse; JavaScript is disabled for your browser. Some features of …

[PDF]

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hordaland

Registeret over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal bidra til ei god forvalting av landskap. Det skal vere eit kunn – skapsgrunnlag og eit forvaltingsverktøy for kommunane og andre styresmakter som påverkar og styrer arealutviklinga.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i

Kulturminneforvaltinga ønskjer at utvalet av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal verte ein premiss for lokal planlegging og forvalting, – og for regional og nasjonal planlegging. Arbeidet skal gje eit kunnskapsgrunnlag slik at kommunane kan drive ei betre lokal forvalting av landskap med kulturhistoriske verdiar.

Komité- og plenumsmøte, 5.- 9. mars – Sametinget

10/18 Uttalelse om endret bruk av utmark etter finnmarksloven for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni 11/18 Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i Finnmark 2017-2027. 12/18 Høring om kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms. 13/18 Ny budsjettordning for samisk språk, kultur og samfunnsliv

Nestangen vekker nasjonal interesse – raumnes.no

 ·

Nestangen vil høyst sannsynlig bli med i Klima- og miljødepartementets nye register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).

Riksantikvaren vil ikke legge lokk på næringsutvikling på

Riksantikvaren arbeider for tiden med å etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i alle landets fylker. I Troms har vi sammen med Troms fylkeskommune og Sametinget hatt møter med aktuelle kommuner om et foreløpig forslag.

[PDF]

Øvre Reisadalen som Historisk vandrerute

• Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms– Riksantikvaren. Riksantikvaren arbeider med å etablere et register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Sammen med Troms fylkeskommune og

[PDF]

VEILEDER – brage.bibsys.no

Rammene for Riksantikvarens arbeid med kulturmiljø og landskap er endret. Frå våren 2018 vil Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse inngå i en tredelt struktur for ett samlet register under tittelen Kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.

[PDF]

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Buskerud Riksantikvaren og Buskerud fylkeskommune utarbeider en oversikt over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret). Prosjektet omfatter landskap i rurale områder, primært knyttet til jordbruk, skogbruk og utmarksressurser.

[PDF]

Stabssjef – Forsvarsbygg

Kulturhistoriske-landskap-av-nasjonal-interesse-i-Troms Vi viser her til egen uttalelse fra Sametinget. Kap. 4.10 Infrastruktur, vegnett og transport, må etter vårt syn være tydelig på at ny aktivitet på Evenes også skal følges av at kollektivtilbud skal ta sin del av trafikkveksten. KU må gi input til økt/endret behov for kollektivtilbud.