Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om pensjonsforetak

Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for

Endr. i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift om pensjonsforetak. Kapitalkravet for markedsrisiko skal beregnes på grunnlag av kapitalkrav for renterisiko, aksjerisiko, eiendomsrisiko, valutarisiko, kredittmarginrisiko og konsentrasjonsrisiko, der kapitalkravene for aksjerisiko og kredittmarginrisiko kan omfatte særskilte beregninger for investeringer i infrastruktur.

Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for

Endr. i forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2016 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 10-1.

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 9. desember 2016 nr. 1503 om pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Pensjonsforetak skal utarbeide årsregnskap i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak (årsregnskapsforskriften).

Veiledning til forskrift om årsregnskap for

Veiledning til forskrift om årsregnskap for – Read more about eiendeler, pensjonsforetak, finansielle, forskrift, investeringer and finanstilsynet.

Pensjonsforetak – Finanstilsynet.no

Rapporteringen innhentes som et ledd i tilsynet med det enkelte pensjonsforetak og finansmarkedene. Finanstilsynet samarbeider med Statistisk sentralbyrå om deler av PORT-rapporteringen.

[PDF]

endringer

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer: Ny § 2-5 skal lyde: § 2-5. Offentlighet (1)Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på pensjonsforetakets hjemmeside på Internett.

Kapitalforvaltning – Finanstilsynet.no

Forskrift 4. april 2008 nr. 339 om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og enkelte andre forskrifter endret definisjonen av forsikringsmessige avsetninger i begge forskriftenes § 1-2.

Høringsnotat om endringer i skattereglene for forsikrings

For livsforsikrings- og pensjonsforetak avgrenses adgangen til kun å kreve fradrag til foretatte avsetninger som tilsvarer foretakenes kundemidler. Videre endres grunnlaget for beskatning av inntekter og kostnader til i større grad å samsvare med regnskapsmessig resultat.

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr

Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak I forskrift 10. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer: I følgende bestemmelser skal «forsikringsselskaper» endres til «forsikringsforetak»: forstås i denne forskrift på samme måte som

Pensjonskasseforeningen

Finansdepartementet fastsatte 19. desember forskrift om endringer i forskrift 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, forskrift 20.12.2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, finansieringsforetak.

[PDF]

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre

14Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). 15Lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). 16Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).

Forskrift om forenklet IFRS | Regnskapsnyheter – EY – Norway

Finansdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om forenklet IFRS. Forskriftsendringene trer i kraft med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. Reglene som gjaldt før endringene ble fastsatt kan imidlertid benyttes for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2016, dvs. regnskapsåret 2014 og …

Selmer – Forskrifter til finansforetaksloven på høring

Overlappende forskrifter om risikostyring og internkontroll. Finansforetaksloven kapittel 13 fastsetter overordnede krav til organisering, styring og kontroll av virksomheten, og det vil her være overlappende regler med forskrift om risikostyring og internkontroll.

Veiledning til forskrift om årsregnskap for

Pensjonsforetak skal utarbeide årsregnskap i henhold til regnskapsloven, med de tillegg og unntak som følger av forskrift av 20. desember 2011 nr om årsregnskap for pensjonsforetak (årsregnskapsforskriften).